ΠΡΟΣΤΕ

Προσαρμογή της ευάλωτης γεωργίας Στερεάς Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή

Το Έργο

Η γεωργία της Μεσογείου, που ανήκει και η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ως ευάλωτη ή ευπαθής λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η γνώση της κλιματικής μεταβλητότητας βοηθά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που σε συνδυασμό με άλλες δύο συνιστώσες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση στοχεύουν στη μείωση του ρίσκου της ζημιάς από τρέχουσες ή μελλοντικές επιβλαβείς επιπτώσεις.

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του Έργου «ΠΡΟΣΤΕ», η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης ώστε μέσω:

Ψηφιακή Τεχνολογία

Σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, γεωπληροφοριακά συστήματα και σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης και προσομοίωσης, που οδηγούν σε αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής

Επίγεια και Δορυφορικά Δεδομένα

Σύζευξης επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για την πιστότερη εκτίμηση της χωρικής μεταβλητότητας των παραμέτρων

Ανάπτυξη Συστημάτων

Ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα των εξεταζόμενων μέτρων προσαρμογής

Στάδια Υλοποίησης του Έργου

Το Έργο ΠΡΟΣΤΕ προσεγγίζει σε βάθος και σε περιοχικό επίπεδο το τρίπτυχο επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή σε περιοχικό επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός  στόχος θα ακολουθηθούν τα συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης:
01

Δημιουργία Βάσεων

Δημιουργία βάσης μετεωρολογικών, αγρονομικών και δορυφορικών δεδομένων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΣΠ), καθώς και παραμετροποίηση και εφαρμογή του περιοχικού κλιματικού μοντέλου WRF μέχρι το 2050.
02

Δημιουργία Χρονοσειρών

Δημιουργία χρονοσειρών ξηρασίας, τάσεων θερμοκρασίας, εξατμισοδιαπνοής και άλλων παραμέτρων όπου και εφαρμόζεται το μοντέλο Aquacrop για ειδικά θέματα γεωργίας σε περιοχικό επίπεδο.

03

Αντιμετώπιση Θεμάτων

Αντιμετώπιση (ή μετριασμός) της κλιματικής αλλαγής με κύρια θέματα την αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος, δείκτες βιοποικιλότητας και υγείας εδαφών.

04

Ανάλυση και Εξέταση

Ανάλυση του πλαισίου προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και εξέταση μέτρων που έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την περιοχή  της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορά Πρωτοτυπίας

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ακολουθεί τη σύγχρονη μεθοδολογία που έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται διεθνώς σε θέματα κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Οι μελέτες που πραγματοποιούνται μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι γενικές και επιφανειακές

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έργο «ΠΡΟΣΤΕ» στοχεύει στην ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία σε περιοχικό επίπεδο (Στερεά Ελλάδα) και ανάλυση μέτρων αντιμετώπισης. Τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται στα εξής:
01.

Δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την ανάπτυξη και αποδοχή νέων τεχνολογιών από του αγρότες, καθώς και δημιουργία πλαισίου για ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των αγρών.

02.

Συνεισφορά των αποτελεσμάτων του Έργου στη θεσμική σχεδίαση και υλοποίηση, και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 128/2009 για μια γεωργία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

03.

Συμβολή στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής.

04.

Ενίσχυση της αειφορικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των παραγωγών συνάδοντας με τους στόχους της ΕΕ για αειφορία.

Το μοντέλο WRF θα αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.
ΠΡΟΣΤΕ

Επικοινωνήστε εδώ…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Επικοινωνία

Email: info@proste.gr